خانه / چهره روز / جان میلتون | John Milton‏

جان میلتون | John Milton‏

جان میلتون John Milton‏ زادهٔ ۹ دسامبر ۱۶۰۸ – درگذشته ۸ نوامبر ۱۶۷۴ شاعر و نویسنده انگلیسی است. مهمترین اثرش بهشت گمشده نام دارد. وی مقالات بحث‌برانگیزی در خصوص آزادی انتشار، آموزش و حذف سانسور نگاشت.

او بین سالهای ۱۶۲۵ تا ۱۶۳۲ در مدرسه سن پل کمبریج و بعد از آن در دانشگاه کمبریج به تحصیل پرداخت. در همین سال‌ها شعرهایی به زبانهای ایتالیایی، لاتین و انگلیسی سرود. جان میلتون در خلال سالهای ۱۶۴۱ تا ۱۶۶۰ به تبیین اندیشه‌های خود در خصوص آزادی بیان، آزادی مذهب و آموزش پرداخت. در سال ۱۶۵۲ بینایی خود را از دست داد. جان میلتون در ۸ نوامبر ۱۶۷۴ درگذشت.

جان میلتون اولین کسی است که در ارتباط با آزادی چاپ رساله نوشته است. اندیشه های او بر حقوق انسانی و تفکرات کاتولیک مبتنی است و آزادی انسان را با اندیشه های مسیحیت تبیین می کند

میلتون را نخستین شاعر جمهوریخواه بریتانیا در ۳۵۰ سال پیش میدانند و زمانیكه اودرسن ۴۴ سالگی قدرت بینایی خودراازدست داد، كلیسا و روحانیون مسیحی ، آن واقعه رادلیل جزا و عقوبت الهی برای كسانی دانسته كه علیه شیخ و شاه روشنگری میكنند. درنظرخواننده ،عجیب است كه جنبش جمهوریخواهی یك كشورغربی در ۳۵۰ سال پیش دارای شاعر مبارز خودباشد. پیرامون او درتاریخ ادبیات ،آمده كه میلتون ازموضع ضد فئودالی، ضد كلیسایی و ضدسلطنتی و به هواداری از جمهوریخواهی بورژوازی ، انقلاب و جنبش جدید را آنزمان به آواز كشید.اونه تنها یكی ازمهمترین شاعران انگلیس ، بلكه قبل از جان لاك ، یكی از بنیادگزاران لیبرالیسم عصر جدید بود. نبوغ اورا درحد دانته و شكسپیر میدانند. تازمان پیش ازاو، غالب شاعران غرب دمخور دربار سلطنتی بوده و مدیحه سرایی میكردند. اوشاعر جمهوریخواهی است كه دین و دولت و اخلاق حاكم را به زیر سئوال برد. میلتون در ۲۰ سال آخر عمر درنابینایی كامل بسر برد ، با این وجود او خالق آثار فناناپذیری مانند : بهشت گمشده و بهشت بازیافته ، است. اودركنار شكسپیریكی ازمشهورترین نویسندگان انگلیسی است . توانایی ادبی اورا در وضعیت كوری ،با هومر مقایسه میكنند. امروزه میدانیم كه غیرازهومر، نیچه و میلتون، بورخس و جویس نیز درمقطعی اززندگی خود كور ونابینا شدند.

میلتون كتابسوزی دربار و كلیسا را با آدم كشی یكی دانست. اوطی سالها مبارزه ، خواهان : آزادی مطبوعات ، اصلاحات دینی ، آزادی حق طلاق ، حق خلق برای بركناری حاكم مستبد ، منع دخالت دین و كلیسا درزندگی مردم ، آزادی فرد در تمام حوزههای زندگی و دین ، تجدد خواهی و سیاست تعلیم و تربیت دمكراتیك، شد. او سالها تحت تعقیب قرارگرفت ، مدتی مخفی شد ، و جند ماهی نیز به زندان افتاد ، ولی بدلیل مشهوریت اجتمایی، سپس آزادگردید.

میلتون یكی ازمبارزان تحول دولت مطلقه سلطنتی بسوی جمهوری، پیش از دمكراسی است . اونه تنها به دفاع از انقلاب بورژوازی ضد سلطنتی ، بلكه به تایید حكم مجلس جمهوری، برای اعدام چارلز دوم ، پادشاه مستبد انگلیس، در سال ۱۶۴۹ شد. میلتون،به مبارزه علیه كتابسوزی، سانسور، تعقیب و زندانی نمودن مبارزین دوره حكومت چارلز دوم پرداخت .

او میگفت كه اگر ما جنگ و مبارزه سیاسی را ببازیم ، درمبارزه فرهنگی باید پیروز شویم ، اگر پاهایمان را به زنجیر بكشانند، از دستهایمان باید استفاده كنیم . منقدین ادبی مذهبی، دانته را شاعر كاتولیك ها و میلتون را شاعر پروتستانها نامیدند. رمانتیكهای ادبی سالها تحت تعثیر این شاعرانقلابی جمهوریخواه بودند. نخستین بار، ولتر موجب مشهوریت میلتون درسایر كشورهای اروپایی شد. او درجوانی به مطالعه اشعار هومر و ورژیل پرداخته و سالها تحت تعثیر اشعار چوپانی و گله داران تئوكریت در دوره یونان باستان بود.اوكوشید به تقلید از تراژدیهای یونان باستان و نمایشنامه های تراژدیك شكسپیر، آثاری والاتر از مكبث بیافریند.

جان میلتون درسال ۱۶۰۸ درلندن بدنیا آمد و درسال ۱۶۷۴ درآنجا درگذشت.پدرش غیراز شغل وكالت، سالها صراف نیزبود. او۸ساله بود كه شكسپیر درگذشت ؛ البته اگر شكسپیر واقعن زیسته باشد !. مرگ دوستان، خویشان ، و همرزمان ، تعثیر غم انگیزی روی اشعار مرثیه ای اوبجا گذاشت : از جمله مرگ مادر جان ، مرگ یك همكلاسی عزیز، مرگ پسر ، و اعدام چند تن از همسنگران اجتمایی همعصر او . میلتون درسال ۱۹۴۹ مدتی منشی وزارت امورخارجه در دولت جمهوریخواه كرومول بود و از حكم مجلس برای اعدام پادشاه دفاع كرد و سرانجام درسال ۱۶۵۹ مخفی گردید.

میلتون غیرازعلاقه به آثار كلاسیك یونان باستان ، به مطالعه نویسندگان مدرن رنسانس نیز پرداخت. اورا روشنفكرترین شخصیت ادبی قرن ۱۷ انگلیس میدانند ومانند سایرنویسندگان ، او آثاری گاه متضاد و متناقض به قلم درآورد. اشعارش غالبن زیر تعثیر حوادث سیاسی و تجددخواهی فرهنگی انزمان هستند . به نقل از منتقدین ادبی، دراشعار او احساس گرایی بر عقلگرایی تقدم دارد. امروزه فمنیستها از میلتون ایراد میگیرند كه او ۳۵۰ سال پیش به زن نگاهی شیئی و جنسی داشت . درنظرآنها میلتون مرگ و یا اخراج حضرت آدم(ص)! را بدلیل توطئه و شركت حضرته حوا (ع)!، علیه اومیدانند. پاوند و الیوت ، میلتون را مقصر تحولات نامناسب و نازای بعدی شعر انگلیس دانستند. پاره ای از آثار آنزمان میلتون شباهت به ادبیات علمی-خیالی(ساینس فیكشن !) امروزی دارند. گروهی دیگر اشعار اورا براساس اخلاقی سنتی، ارتجاعی و گذشته گرا میدانند. میلتون دریك سفر توریستی-آموزشی به جنوب اروپا ، شخصن با جناب گالیله آشنا گردید.

آثار میلتون را میتوان ادامه تكامل روشنگری دوره رنسانس دانست . شعراواغلب حاوی افكار فلسفی و سیاسی است. میلتون كوشید باكمك : اسطورههای كهن، علم نجوم سدههای میانه، و دستاوردهای دانش جدید زمان خود ، درك نوینی ازجهان در عصر خود بیابد. درنظر مذهبیون ، موضوع اصلی آثار میلتون ، مبارزه نیروهای آسمانی با نیروهای زمینی و جهنمی است . مشهوریت او امروزه شاید بدلیل افكار جمهوریخواهی و فعالیت های اجتمایی اش باشد تا زیباشناسی ادبی آثار اش .

ازجمله آثار او : بهشت گمشده ، مقالات جدلی ، ترانه ها ، نمایشنامه های ماسكی ، بهشت بازیافته ، شعربلند نمایشی ( سامسون مبارز ) ،درباره تربیت ، عارف ، حكومت شاه و درباریان ، دفاع از خلق ، دفاع از خود، راه ساده و تشكیل دولت آزاد، صبحگاه ، تولد مسیح ، آدم بشاش ، مرثیه ای برای دوست ، درباره آزادی مطبوعات ، ادعای طلبكاری حاكیت شاهان ، تصاویر آموزشهای مسیحی ، تاریخ انگلیس هستند. درام شعری (سامسون مبارز) حاوی شوق و شور انقلاب ضد فئودالی است.

میلتون خالق حماسه شعری( بهشت ازدست رفته) درسال ۱۶۶۷، زمانیكه اوكاملن قدرت بینایی اش راازدست داده بود، میباشد. عنوان قبلی این اثر : (جناب آدم ، بدون بهشت ) بود. قهرمان اصلی كتاب ، آقای شیطان است و آن اثری است احساسی و شوق آمیز و نه عقلگرا . میلتون دراین كتاب بطور نمادین و با كمك نیروهای آسمانی و گناه انسانی ، اشاره به مبارزه برای انقلاب آنزمان مترقی بورژوازی، ولی ضد فئودالی می نماید. مورخین ادبی براین نظرند كه او شعر حماسی (بهشت گمشده ) را تحت تعثیر هومر و ورژیل نوشت. قهرمانان آثارش ، غیراز شیطان و ابلیس ، غالبن : الهه ها ، فرشته ها ، ملائك ! ، و یا انسانهای اسطوره ای ایده آل مانند آقای آدم و خانم حوا هستند. عیسامسیح او همچون ژنرال پاتون ! با یك گروهان فرشته های مسلح به جنگ ابلیس بیچاره میرود تا دمار از روزگار این موچود پیشتاز برآرد. دراین كتاب شیطان قبلن یك فرشته ناز و زیبا رو بوده كه بدلیل اعتراض و سركشی های كفرآمیز ، تغییر هویت داده و رویزیونیستی شده است. امروزه در ولایات و سرحدات آمریكا اشاره میشود كه شیطان، مشهوریت خود درغرب را مدیون میلتون است .

اویكی از نمایندگان روشنگری انگلیس زمان خود بود و چون در دولت موقت انقلابی مرحوم كرومول شركت داشت ، رابطه نزدیكی با غالب حوادث تاریخی زمان خود یافت. میلتون رفتار انسان را میان مسئولیت فرد و ضرورت تصمیمات اخلاقی قرار میدهد . در جهانبینی او مكانهای گوناگونی مانند : زمین ، آسمان ، دوزخ ، بهشت ، و هرج و مرج جهانی كائنات ، قرار دارند . او به رد تئوری تشكیل جهان از “هیچ و پوچ “پرداخت

میلتون را نخستین شاعر جمهوریخواه بریتانیا در ۳۵۰ سال پیش میدانند و زمانیكه اودرسن ۴۴ سالگی قدرت بینایی خودراازدست داد، كلیسا و روحانیون مسیحی ، آن واقعه رادلیل جزا و عقوبت الهی برای كسانی دانسته كه علیه شیخ و شاه روشنگری میكنند. درنظرخواننده ،عجیب است كه جنبش جمهوریخواهی یك كشورغربی در ۳۵۰ سال پیش دارای شاعر مبارز خودباشد. پیرامون او درتاریخ ادبیات ،آمده كه میلتون ازموضع ضد فئودالی، ضد كلیسایی و ضدسلطنتی و به هواداری از جمهوریخواهی بورژوازی ، انقلاب و جنبش جدید را آنزمان به آواز كشید.اونه تنها یكی ازمهمترین شاعران انگلیس ، بلكه قبل از جان لاك ، یكی از بنیادگزاران لیبرالیسم عصر جدید بود. نبوغ اورا درحد دانته و شكسپیر میدانند. تازمان پیش ازاو، غالب شاعران غرب دمخور دربار سلطنتی بوده و مدیحه سرایی میكردند. اوشاعر جمهوریخواهی است كه دین و دولت و اخلاق حاكم را به زیر سئوال برد. میلتون در ۲۰ سال آخر عمر درنابینایی كامل بسر برد ، با این وجود او خالق آثار فناناپذیری مانند : بهشت گمشده و بهشت بازیافته ، است. اودركنار شكسپیریكی ازمشهورترین نویسندگان انگلیسی است . توانایی ادبی اورا در وضعیت كوری ،با هومر مقایسه میكنند. امروزه میدانیم كه غیرازهومر، نیچه و میلتون، بورخس و جویس نیز درمقطعی اززندگی خود كور ونابینا شدند.

میلتون كتابسوزی دربار و كلیسا را با آدم كشی یكی دانست. اوطی سالها مبارزه ، خواهان : آزادی مطبوعات ، اصلاحات دینی ، آزادی حق طلاق ، حق خلق برای بركناری حاكم مستبد ، منع دخالت دین و كلیسا درزندگی مردم ، آزادی فرد در تمام حوزههای زندگی و دین ، تجدد خواهی و سیاست تعلیم و تربیت دمكراتیك، شد. او سالها تحت تعقیب قرارگرفت ، مدتی مخفی شد ، و جند ماهی نیز به زندان افتاد ، ولی بدلیل مشهوریت اجتمایی، سپس آزادگردید.

میلتون یكی ازمبارزان تحول دولت مطلقه سلطنتی بسوی جمهوری، پیش از دمكراسی است . اونه تنها به دفاع از انقلاب بورژوازی ضد سلطنتی ، بلكه به تایید حكم مجلس جمهوری، برای اعدام چارلز دوم ، پادشاه مستبد انگلیس، در سال ۱۶۴۹ شد. میلتون،به مبارزه علیه كتابسوزی، سانسور، تعقیب و زندانی نمودن مبارزین دوره حكومت چارلز دوم پرداخت .

او میگفت كه اگر ما جنگ و مبارزه سیاسی را ببازیم ، درمبارزه فرهنگی باید پیروز شویم ، اگر پاهایمان را به زنجیر بكشانند، از دستهایمان باید استفاده كنیم . منقدین ادبی مذهبی، دانته را شاعر كاتولیك ها و میلتون را شاعر پروتستانها نامیدند. رمانتیكهای ادبی سالها تحت تعثیر این شاعرانقلابی جمهوریخواه بودند. نخستین بار، ولتر موجب مشهوریت میلتون درسایر كشورهای اروپایی شد. او درجوانی به مطالعه اشعار هومر و ورژیل پرداخته و سالها تحت تعثیر اشعار چوپانی و گله داران تئوكریت در دوره یونان باستان بود.اوكوشید به تقلید از تراژدیهای یونان باستان و نمایشنامه های تراژدیك شكسپیر، آثاری والاتر از مكبث بیافریند.

جان میلتون درسال ۱۶۰۸ درلندن بدنیا آمد و درسال ۱۶۷۴ درآنجا درگذشت.پدرش غیراز شغل وكالت، سالها صراف نیزبود. او۸ساله بود كه شكسپیر درگذشت ؛ البته اگر شكسپیر واقعن زیسته باشد !. مرگ دوستان، خویشان ، و همرزمان ، تعثیر غم انگیزی روی اشعار مرثیه ای اوبجا گذاشت : از جمله مرگ مادر جان ، مرگ یك همكلاسی عزیز، مرگ پسر ، و اعدام چند تن از همسنگران اجتمایی همعصر او . میلتون درسال ۱۹۴۹ مدتی منشی وزارت امورخارجه در دولت جمهوریخواه كرومول بود و از حكم مجلس برای اعدام پادشاه دفاع كرد و سرانجام درسال ۱۶۵۹ مخفی گردید.

میلتون غیرازعلاقه به آثار كلاسیك یونان باستان ، به مطالعه نویسندگان مدرن رنسانس نیز پرداخت. اورا روشنفكرترین شخصیت ادبی قرن ۱۷ انگلیس میدانند ومانند سایرنویسندگان ، او آثاری گاه متضاد و متناقض به قلم درآورد. اشعارش غالبن زیر تعثیر حوادث سیاسی و تجددخواهی فرهنگی انزمان هستند . به نقل از منتقدین ادبی، دراشعار او احساس گرایی بر عقلگرایی تقدم دارد. امروزه فمنیستها از میلتون ایراد میگیرند كه او ۳۵۰ سال پیش به زن نگاهی شیئی و جنسی داشت . درنظرآنها میلتون مرگ و یا اخراج حضرت آدم(ص)! را بدلیل توطئه و شركت حضرته حوا (ع)!، علیه اومیدانند. پاوند و الیوت ، میلتون را مقصر تحولات نامناسب و نازای بعدی شعر انگلیس دانستند. پاره ای از آثار آنزمان میلتون شباهت به ادبیات علمی-خیالی(ساینس فیكشن !) امروزی دارند. گروهی دیگر اشعار اورا براساس اخلاقی سنتی، ارتجاعی و گذشته گرا میدانند. میلتون دریك سفر توریستی-آموزشی به جنوب اروپا ، شخصن با جناب گالیله آشنا گردید.

آثار میلتون را میتوان ادامه تكامل روشنگری دوره رنسانس دانست . شعراواغلب حاوی افكار فلسفی و سیاسی است. میلتون كوشید باكمك : اسطورههای كهن، علم نجوم سدههای میانه، و دستاوردهای دانش جدید زمان خود ، درك نوینی ازجهان در عصر خود بیابد. درنظر مذهبیون ، موضوع اصلی آثار میلتون ، مبارزه نیروهای آسمانی با نیروهای زمینی و جهنمی است . مشهوریت او امروزه شاید بدلیل افكار جمهوریخواهی و فعالیت های اجتمایی اش باشد تا زیباشناسی ادبی آثار اش .

ازجمله آثار او : بهشت گمشده ، مقالات جدلی ، ترانه ها ، نمایشنامه های ماسكی ، بهشت بازیافته ، شعربلند نمایشی ( سامسون مبارز ) ،درباره تربیت ، عارف ، حكومت شاه و درباریان ، دفاع از خلق ، دفاع از خود، راه ساده و تشكیل دولت آزاد، صبحگاه ، تولد مسیح ، آدم بشاش ، مرثیه ای برای دوست ، درباره آزادی مطبوعات ، ادعای طلبكاری حاكیت شاهان ، تصاویر آموزشهای مسیحی ، تاریخ انگلیس هستند. درام شعری (سامسون مبارز) حاوی شوق و شور انقلاب ضد فئودالی است.

میلتون خالق حماسه شعری( بهشت ازدست رفته) درسال ۱۶۶۷، زمانیكه اوكاملن قدرت بینایی اش راازدست داده بود، میباشد. عنوان قبلی این اثر : (جناب آدم ، بدون بهشت ) بود. قهرمان اصلی كتاب ، آقای شیطان است و آن اثری است احساسی و شوق آمیز و نه عقلگرا . میلتون دراین كتاب بطور نمادین و با كمك نیروهای آسمانی و گناه انسانی ، اشاره به مبارزه برای انقلاب آنزمان مترقی بورژوازی، ولی ضد فئودالی می نماید. مورخین ادبی براین نظرند كه او شعر حماسی (بهشت گمشده ) را تحت تعثیر هومر و ورژیل نوشت. قهرمانان آثارش ، غیراز شیطان و ابلیس ، غالبن : الهه ها ، فرشته ها ، ملائك ! ، و یا انسانهای اسطوره ای ایده آل مانند آقای آدم و خانم حوا هستند. عیسامسیح او همچون ژنرال پاتون ! با یك گروهان فرشته های مسلح به جنگ ابلیس بیچاره میرود تا دمار از روزگار این موچود پیشتاز برآرد. دراین كتاب شیطان قبلن یك فرشته ناز و زیبا رو بوده كه بدلیل اعتراض و سركشی های كفرآمیز ، تغییر هویت داده و رویزیونیستی شده است. امروزه در ولایات و سرحدات آمریكا اشاره میشود كه شیطان، مشهوریت خود درغرب را مدیون میلتون است .

اویكی از نمایندگان روشنگری انگلیس زمان خود بود و چون در دولت موقت انقلابی مرحوم كرومول شركت داشت ، رابطه نزدیكی با غالب حوادث تاریخی زمان خود یافت. میلتون رفتار انسان را میان مسئولیت فرد و ضرورت تصمیمات اخلاقی قرار میدهد . در جهانبینی او مكانهای گوناگونی مانند : زمین ، آسمان ، دوزخ ، بهشت ، و هرج و مرج جهانی كائنات ، قرار دارند . او به رد تئوری تشكیل جهان از “هیچ و پوچ “پرداخت
.

همچنین ببینید

امانوئل کانت | Immanuel Kant

رضا داودی | کانت در کونینگزبرگ، واقع در پروس شرقی، در سال ۱۷۲۴ در خانواده‌ای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 19 =